Categorie:

Kersttoespraak 2011 koningin Beatrix

De kersttoespraak 2011 van de koningin is Transition Towns uit het hart gegrepen. Ook bij steeds meer bedrijven en overheden staat duurzaamheid boven aan de agenda. In hun bedrijfsvoering en onderzoek wordt duurzaamheid zichtbaar in de vorm van het schaarser en dus duurder worden van energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.

De toespraak van de koningin plaatst dit in een breder, maatschappelijk kader. Zij wijst op algemeen geldende principes. Onafhankelijk van iemands politieke kleur, enkel van de vraag of men bereidt is de waarheid onder ogen te zien: “De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen…” Het getuigt van moed en leiderschap om hiervoor op de bres te staan, een koningin waardig. Wij plaatsen haar toespraak daarom graag op onze site en met onze volle instemming.

Audiobericht en oproep Godelieve Engbersen

Godelieve Engbersen van Transition Town Tilburg en sinds kort Nachtburgemeester van Tilburg,  leest de kersttoespraak van de koningin. Met aan begin en eind reacties waarin Godelieve laat weten waarom zij de inhoud van de toespraak 100% onderschrijft.

Oproep Godelieve:  Vertel aan iedereen waar JIJ je in de speech van de koningin in kunt vinden. Thuis, op je werk, op internet. Durf ook te laten horen waar je voor staat.

Kersttoespraak Koningin der Nederlanden – Samenvatting by Godelieve Engbersen

Gehele kersttoespraak

Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur.

Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in óns land. Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.

Geen land kan er wél bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen gewin. Bij het b

epalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen méédelen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang.

Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving. Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid.

In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: ”De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht.” ‘Duurzaamheid’ wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.

Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in praktijk te brengen. Zuinig gebruik van energie en water ligt binnen ieders bereik. Kritisch en bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen beïnvloeden. Ondernemers richten zich meer en meer op verantwoorde productie en houden rekening met de gevolgen voor het klimaat. Veel mensen spannen zich in voor natuurbehoud en leren kinderen oog te krijgen voor de onvervangbare schatten van de aarde.

Ook voor de verbondenheid tussen landbouw en leefomgeving zetten velen zich enthousiast in. Op al die mogelijkheden kunnen wij elkaar aanspreken. Oude en nieuwe media informeren ons en roepen op om verantwoordelijkheid te nemen, elk op eigen niveau. Wat begint in het klein kan uitgroeien tot een nieuwe cultuur van zorg om de toekomst. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.

Al die hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij krijgen in het nieuws minder aandacht dan de zorgen om geld en goed. Een diffuus gevoel van onbehagen kenmerkt de vertrouwenscrisis van deze tijd. In het dagelijks werk wordt dikwijls een tekort aan visie en idealen ervaren. Gebrek aan ruimte voor individuele verantwoordelijkheid ontmoedigt eigen inzet. Gevoelens van onmacht roepen boosheid op en afkeer van retoriek en regels.

Maar vechten noch vluchten biedt uitzicht op hervorming van structuren en levensstijl. De uitdaging blijft zelf iets te dóen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap. Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven. Dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief. Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen. Met kracht van overtuiging, moed en zelfvertrouwen zoeken zij medestanders en inspireren zij hun omgeving met een positief elan.

Mahatma Gandhi zei eens: „De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.” Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd. Met de boodschap van vrede en welbehagen kan kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd. Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen.

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe.

zp8497586rq

15 gedachten over “Kersttoespraak 2011 koningin Beatrix”

 1. Ik stel voor dat we het Koninklijk-huis benaderen voor een Perma- en Solarblitz in Huis ten Bosch of op de Horsten :) (Obama heeft toch ook een grote groente tuin bij het Witte Huis aangelegd….?)

 2. Heel fijn dat Bea zich van haar menselijke kant laat zien. We zijn allen zo gebaat bij een leefbare aarde. We schuiven het te vaak af naar de toekomst. Het gaat echter altijd om het nu.

 3. Via mijn facebook pagina:

  Ik vind het een bemoedigend Kersttoespraak en zeker aansluiten op wat Ad Broere op 1 december 2011 in zijn Interview op Duurzaam TV.
  Een reden te meer om in 2012 met z’n alle samen in actie te komen voor een betere samenleving.
  “Meer Delen is Helen”

 4. Prachtig gesproken en samengevat.

  Ik wens je een heel succesvol 2012 een transitie jaar bij uitstek.

  Even een hoopvol klein puntje mijnerzijds. Door energie en water besparing zijn mijn kosten hiervoor dit jaar met ruim 400 euro gedaald. Een aangename (onverwacht want ik bespaarde voorgaande jaren ook al een fiks bedrag) verrassing aan het eind van het jaar die het me mogelijk maakt mijn voedingsmiddelen zoveel mogelijk biologisch in te kopen. Hoewel mijn transitie wat chaordisch (nieuw modewoord) verloopt heb ik er alle vertrouwen dat ik aan het eind van de rit toch mijn steentje bij weet te dragen.

  succes nachtburgemeester (;P

 5. Ik was blij verrast door de zorgvuldig gekozen woorden. Dit kabinet en met name Bleeker kunnen dit in hun zak steken. Ze verwijst o.a. naar het (goede) Earth Charter en het belang van duurzaamheid voor het welzijn van mensen.

  Ze is vast geïnspireerd door haar zus Irene, die hard werkt aan behoud van de natuur. Die steunt o.a. het belangrijke project http://www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl met haar Natuur College.

 6. ZOZ, van Omslag.

  Verandering

  Laat ons geen vooruitgang noemen,
  waar een ander aan ten gronde gaat.

  Laat ons geen groei noemen,
  waar een ander minder van wordt.

  Laat ons geen vrijheid noemen,
  waar een ander het recht ontneemt
  Zichzelf te zijn.

  Laat ons geen gemeenschap noemen,
  waar de minste niet de minste
  aandacht krijgt

  Laat onszelf de verandering zijn,
  die we in de wereld willen zien.

  Mahatma Gandhi.

  Hier verwees onze koningin Beatrix naar.
  Mijn hoop is inderdaad dat iedereen die dit ook voelt, zich duidelijker uitspreekt, omdat de druk via de media om “duurzaamheid’ als ‘dure linkse hobby te zien’, toeneemt. De gedachte dat meer mensen, bedrijven, NGO’s de groene handschoen oppakken sterkt elkaar. Mooi 2012. Ook op deze weg zelf in het proces …. los van het resultaat….

 7. Er kwamen veel positieve reacties op de kersttoespraak van de koningin maar er waren ook wel negatieve geluiden te horen:velen vonden de toespraak hypocriet. Nu is het wel zo dat de koningin makkelijk praten heeft vanuit haar grote, warme paleis met rijk gevulde koelkast dito garderobekast.Als zij niet met haar gouden koets wil reizen, kan zij nog kiezen uit een vijftal andere bolide.
  Toch vind ik het goed dat zij zo nadrukkelijk over de noodzaak van duurzaamheid sprak. Het stemt in ieder geval voor velen weer tot nadenken.

 8. Reactie op mijn Facebook account.

  Heb net de kersttoespraak van de koningin gehoord.
  Mooi zeg hoeveel aandacht ze vraagt voor de aarde en de natuur, en hoezeer wat ze zegt in de lijn ligt van wat Transition Town aan het doen is!
  Wat mij persoonlijk aansprak was dat ze benadrukt dat ‘hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij’ te weinig in het nieuws komen,
  het gaat meer over ‘zorgen om geld en goed’.
  Verder vond ik dat ‘diffus gevoel van onbehagen’ wel herkenbaar.
  Knallende groetjes

 9. We zijn aangekoppeld Godelieve!

  Als ik in de bossen wandel verbaasd mij het egocentrisme van de mens telkens weer en ging maar schrijven om geluid aan deze onmacht te geven;

  Thuiskomen

  Eenmaal in het bos
  voel je je eigen drukte
  we zijn bijna indringers
  doch zeer welkom

  Laat het varen,zegt de boom
  je hoeft er alleen maar te zijn
  zonder poe’s en ha’s
  ontlaadt,laat gaan en ervaar
  de geur,kleur en harmonie
  en her-inner
  dat,waar je ook bent
  je deel bent van dit tafereel

  Durf te bedanken menswezen
  opdat zij rijkelijk kan blijven geven
  vraag wat ook Zij behoeft
  in plaats van zelfvoldaan naar huis te gaan

  De wezens staan te popelen
  net zoals wij
  om in het daglicht van de aandacht te staan
  beluister daarom je thuiskomst
  we zijn Allen weggegaan!

  Lieve Groet en bemoediging,
  Samen staan we echt sterker,
  Pascale.

 10. http://youtu.be/B8WHKRzkCOY

  Happy Planet Index, wanneer je spullen koopt, en transport kilometers maakt, dan kun je toch niet alleen in BNP denken. ‘The wonderful planet’ / ecologische voetafdruk is hierbij onmisbaar.

  Is Logisch als je het doorhebt ;-)

  Natuurlijk spreekt onze koningin Beatrix hierover!
  Zelf snap ik werkelijk niet hoe je ánders kunt denken.
  Hierover ga ik graag in gesprek. Hoe kun je van je eigen leefomgeving, louter voor
  korte termijn winst, zo’n puinhoop maken. Denk hierbij aan Plastic Soup, de olievelden met hun slachtvelden aan puin, boren in de grond, chemisch afval in de tropen, coca cola fabrieken die 5 liter water verbruiken voor het fabriceren van 1 liter cola dat in een gebied waar water tekorten zijn.

  Winst maken op voedseltekorten, via aandelen.

  2012 het wordt tijd dat de Happy Planet Index ingevoerd wordt. Dit gedachtegoed zet ik mee op de kaart.

  http://vooruitkijkengodelieveengbersen.blogspot.com/2011/12/happy-planet-index-in-tilburg-invoeren.html

  HPI = (voldoening in het leven x levensverwachting) /
  ecologische voetafdruk

Reacties zijn gesloten.