Categorie:

Duurzaam en solidair uit de crisis

TILBURG – De verschillende wereldwijde crises die we momenteel beleven, hangen nauw samen met de manier waarop onze economie is ingericht. De economische crisis biedt ons de kans om de broodnodige koerswijziging richting een andere economie in gang te zetten. Er zijn vele aantrekkelijke ideeën om die koerswijziging vorm te geven. Het komt er nu op aan die ideeën uit te voeren. De Alliantie Fair & Green Deal, waarin vele maatschappelijke organisaties samenwerken, doet een weloverwogen voorzet.

Tijdens de conferentie ‘Fair & Green Deal: wie biedt?’ op 21 januari 2010 in Tilburg wordt dat getoond. Je kunt je nog tot 16 januari aanmelden, entree is € 15,=.

De doelen

A. Het niet langer overschrijden van de draagkracht van de aarde. Daarvoor is een rechtvaardige verdeling van de beperkte mondiale gebruiksruimte nodig. Daarmee kunnen mensen in het Zuiden ontwikkelingskansen krijgen en tegelijkertijd kunnen de biodiversiteit en ecosystemen zoveel mogelijk behouden blijven of hersteld worden. Dit kan worden vertaald in concrete jaarlijks te nemen stappen. Daarbij hoort het beperken van de opwarming van de aarde tot een niveau dat zover mogelijk onder de 2 graden Celsius ligt, gemeten ten opzichte van het pre-industriële niveau.

B. Sociale en economische bestaanszekerheid en ruimte voor ontplooiing, culturele diversiteit en gelijke behandeling, voor iedereen. Op basis van het stelsel van mensenrechten. Daaronder ook het recht op arbeid en goede arbeidsomstandigheden, volgens de ILO-normen voor arbeid. Daarbij is een daadwerkelijke en voortvarende herverdeling van de wereldwelvaart nodig, inclusief afspraken over het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en uitstootrechten. Om daar concreet, per decennium, invulling aan te geven wordt een sterk progressief belastingbeleid gevoerd.

C. Een veel efficiënter gebruik van energie en grondstoffen. Snelle en grootschalige, langlopende investeringen zijn nodig in daadwerkelijk duurzame energiebronnen en productiewijzen, in alle sectoren van de samenleving.

De alliantie

Wij zouden graag zien dat de genoemde doelen worden ingebracht in een breed Samenlevingsberaad voor Duurzame en Solidaire Ontwikkeling. Het idee is dat daarin de overheid, het bedrijfsleven, de vakbeweging en een brede vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke groeperingen deelnemen. De verschillende organisaties kunnen dan gezamenlijk tot een strategie komen met tijdgebonden doelstellingen. Zij kunnen elkaar vervolgens bevragen over de concrete bijdragen aan het realiseren van die doelstellingen.

Wij werken hieraan in een brede, open alliantie van maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich – elk op hun eigen terrein – actief inzetten voor een Fair & Green Deal. Wij mikken niet op gezamenlijke standpunten over alle details, maar hopen dat deelnemers elkaar inspireren en uitdagen, aanvullen en versterken. Inspirerende beelden, praktische oplossingen, krachtige prikkels, betere monitoring en goed luisteren naar ieders prioriteiten zijn daarbij onontbeerlijk.

Zo ontstaat meteen brede en effectieve samenwerking. Tijdens de conferentie ‘Fair & Green Deal: wie biedt?’ op 21 januari 2010 in Tilburg wordt dat getoond. Aan de overheid de uitnodiging aan deze samenwerking deel te nemen. Dan kan deze alliantie de basis zijn voor het gewenste brede Samenlevingsberaad.